Disclaimer

Op alle informatie van deze website, en in onze smsen en email berichten is deze disclaimer van toepassing. Alhoewel wij de informatie, de grafieken en onze commentaren die u op deze website vindt, zo goed mogelijk proberen weer te geven, is het mogelijk dat bepaalde informatie veranderd of niet meer juist blijkt te zijn. Indien u de informatie op deze website gebruikt voor het kopen of verkopen van aandelen, opties, Turbo`s, futures, etc. bent u zelf verantwoordelijk voor uw beslissingen.

Wij geven geen enkele garantie dat de conclusies die wij trekken en de handelssignalen/adviezen die wij geven op basis van onze bevindingen, tot winst of verlies zullen leiden. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en sms en e-mail berichten. Dit geldt voor onze signalen / adviezen in het verleden, in het heden en in de toekomst.

Rendement en risico:

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bedenk dat hoge rendementen ook hoge risico’s kunnen betekenen

Wie geld belegt, neemt een financieel risico. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager dan gemiddeld uitvallen en zullen meer schommelen naarmate de beleggingsvorm risicovoller is. Rendementen die in het verleden behaald zijn, bieden dan ook geen garanties voor de toekomst. Beleggers dienen alvorens over te gaan tot een transactie de geschiktheid van het product in het licht van hun specifieke omstandigheden te overwegen. Daarnaast wordt beleggers aangeraden professioneel advies in te winnen over hun financiele, fiscale, juridische en overige omstandigheden voor ze tot beleggen overgaan. Turbotrends alsmede haar eigenaren en analisten handelen niet voor eigen rekening, hebben geen zakelijk belang in behandelde effecten en ontvangen ook geen vergoeding voor het behandelen van aandelen, opties, turbo`s, futures, etc.

Turbo trading / signalen:

Beleggen brengt financiele risico’s met zich mee. U kunt grote winsten realiseren, maar ook grote verliezen maken. Iedere vorm van beleggen kent goede en slechte tijden. Winnende en verliezende transacties zullen elkaar afwisselen. Reeksen van winstgevende en van verliesgevende transacties kunnen elkaar opvolgen. Ook voor de handel in Turbo`s is dit van toepassing.

Bij veel vormen van beleggen ook bij Turbo`s is het mogelijk het financiele instrument te gebruiken om financiele risico’s te vergroten en te verkleinen of af te dekken. Besef dat bij veel vormen van beleggen de mogelijkheid bestaat dat door verliezen de volledige investering tenietgedaan wordt. Ook bij Turbo`s is dit mogelijk.

Financiele markten kunnen extreem volatiel (beweeglijk) zijn. Zeer heftige koersbewegingen kunnen niet voorzien of vermeden worden. Extreme koersbewegingen kunnen voor grote winsten of grote verliezen op uw positie zorgen. Tevens aanvaardt Turbotrends geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van koersen, gegevens of ideeen verstrekt door Turbotrends.

In het algemeen dient te worden opgemerkt dat beleggen risico met zich meebrengt. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De op deze website vermelde informatie bevat geen aanbieding van effecten in welke jurisdictie dan ook, noch een aanbeveling van Turbotrends met betrekking tot de aan- of verkoop van effecten etc etc.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Turbotrends zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Turbotrends geeft geen enkele garantie noch aanvaart enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Wij adviseren u om nooit uw vermogen volledig in een beleggingscategorie onder te brengen, maar te kiezen voor spreiding over meerdere beleggingsvormen. Beleg in geen geval met geleend geld of geld dat een andere bestemming heeft. Beleg dus uitsluitend met geld dat u zonder consequenties kunt verliezen. De op de sites verstrekte informatie is slechts ter informatie. Eventuele vermelde koersen / prijzen zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.

Turbotrends en de bij deze uitgaven betrokken redactie en medewerkers kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie en wenken. Het kan voorkomen met gelimiteerde transacties, dat de opdracht niet in zijn geheel kan worden uitgevoerd. Ook kan het voorkomen met bestens orders, dat er tussen de transacties onderling prijsverschillen kunnen ontstaan. De resultaten die weergegeven worden op de site zijn uiteraard bruto, dus zonder transactie- en abonnements kosten. Het kan voorkomen dat de resultaten van een systeem en/of handelsmodel voortkomen uit een systeem dat is onderworpen aan backtesting. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het hierboven omschreven.

De Informatie in onze rapporten is mede gebaseerd op bronnen die wij betrouwbaar achten, maar als zodanig niet door ons gegarandeerd worden.  is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de berichtgeving. De berichten die wij verspreiden zijn op geen enkele wijze bedoeld als aanbieding of uitnodiging voor aankoop dan wel verkoop van effecten of afgeleide producten. Turbotrends belegt niet voor eigen rekening, noch voor derden. De informatie in onze berichten, rapporten zijn geldig op de dag van verspreiding en kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

Aansprakelijkheid inhoud:

Hoewel de inhoud van deze website met de grootste mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen of aanspraken op maken. Eventuele berekeningen op deze site zijn indicatief en aan verandering onderhevig. De op de site gepresenteerde informatie is van algemene aard. De informatie impliceert geen advies om bepaalde beleggingsbeslissingen te nemen. Elk besluit van de gebruiker van de site en/of sms en e-mail berichten om op basis van de informatie bepaalde beleggingsbeslissingen te nemen, geschiedt geheel onder diens eigen verantwoordelijkheid. Turbotrends, aan haar gelieerde vennootschappen, haar directie, redactie, medewerkers, partnerbedrijven die een bijdrage aan de content leveren, zijn op geen enkele wijze voor de inhoud van de site en/of sms en e-mail berichten aansprakelijk. Zij zijn niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade als gevolg van door de gebruiker verrichte handelingen, waaronder door de gebruiker gesloten transacties, dan wel als gevolg van het door de gebruiker afzien van het verrichten van handelingen naar aanleiding van door turbotrends gepresenteerde (onjuiste) informatie dan wel de onmogelijkheid daarvan gebruik te maken.

Voor wat betreft de Email en Telefonische berichtgeving (SMS) zijn wij afhankelijk van diverse externe telefoon- en SMS centrales. Hoewel de service een hoge betrouwbaarheid heeft, kunnen we om deze reden een 100% betrouwbaarheid van de berichtgeving niet garanderen. Turbotrends aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen van informatie door toedoen van derden, telefoon operators of platform leverancier. Tevens geldt dit voor klanten die hun mobiele telefoon niet hebben aanstaan, in het buitenland verkeren met hun mobiele telefoon of als derden zoals de telefoon operator of platform leverancier technische storingen ondervinden.

De Redactie van Turbotrends bestaat uit verschillende journalisten. Zij nemen geen enkele positie in. De analisten handelen en beleggen in verschillende financiele producten. Posities kunnen op elk moment veranderen. De informatie in deze nieuwsbrief is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

(C)OPYRIGHT 2006 – 2019
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Turbotrends is het niet toegestaan koersgegevens, informatie, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via de diensten van Turbotrends op enigerlei wijze te verspreiden.

Turbotrends – info@turbotrends.nl  – Tel. 020 – 723 58 58

Search